Stres prenatalny a zaburzenia zachowania u dzieci

Stres prenatalny a zaburzenia zachowania u dzieci
Stres prenatalny ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwijający się płód – hamowany jest rozwój układów odpowiedzialnych za regulację behawioralną i emocjonalną dziecka, w tym układ podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA). Podwyższa on również ryzyko występowania zachowań internalizacyjnych i eksternalizacyjnych w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Do zaburzeń internalizacyjnych zaliczamy m.in. depresję i niepokój, a do eksternalizacyjnych zachowania destrukcyjne, problemy z uwagą, nadpobudliwość.  Mechanizm oddziaływania stresu prenatalnego na zdrowie psychiczne dziecka nie został jednak do końca zrozumiany. Niewiele jest również badań sprawdzających wpływ przemocy wobec kobiet w ciąży (ang. intimate partner violence, IPV) na zdrowie psychiczne dziecka.
           
BADANIE
 

Zagadnieniem tym zajął się zespół z Uniwersytetu DePaul i Michigan State. Badania sprawdzały długofalowy wpływ przemocy wobec kobiet w ciąży na rozwijający się płód. Uczestniczyły w nim najpierw ciężarne kobiety. Po dziesięciu latach powtórzono badanie na matkach i przebadano  ich dziesięcioletnie dzieci 65 chłopców, 54 dziewczynek). W badaniu wzięło udział łacznie 119 par matka – dziecko. Matki dostarczały informacji na temat swoich doświadczeń związanych z przemocą i wynikającego z niej stresu podczas ciąży. Dziesięć lat później pytano natomiast (zarówno matki, jak i dzieci) o  problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne u dzieci. Dzieci miały również do wykonania zadanie, którym było dokończenie opowieści. Wiedziały one, że nagrana odpowiedź będzie oceniana przez sędziów.  Następnie następował trzykrotny pomiar  stężenia kortyzolu w ślinie dzieci - na początku zadania, 20 min i 40 min po zadaniu).
 
WYNIKI
 
Przemoc wobec kobiety w ciąży okazała się predyktorem późniejszych, zgłaszanych przez dzieci w kwestionariuszach, problemów internalizacyjnych (p=0.03) i eksternalizacyjnych (p=0.01) zaburzeń.. Związana była również z ocenami matek na temat problemów eksternalizacyjnych dziecka (p=0.00) i wysokim stężeniem kortyzolu przed i po wykonaniu zadania (p=0.00). Dodatkowo, wysoki poziom stężenia kortyzolu był powiązany z doniesieniami matek na temat problemów internalizacyjnych ich dzieci (p=0.00).

Badanie to wspiera hipotezę na temat szkodliwego działania stresu prenatalnego, który może prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych dzieci. Zaburzenia te są związane przede wszystkim z adaptacją.
 
Źródło: Martinez-Torteya, C., Bogat, G. A., Levendosky, A. A., von Eye, A. (2015). The influence of prenatal intimate partner violence exposure on hypothalamic–pituitary–adrenal axis reactivity and childhood internalizing and externalizing symptoms. Developmental Psychopathology, doi:10.1017/S0954579415000280

Zajmowanie określonej pozycji w hierarchii społecznej ma dla jednostki bardzo duże znaczenie, ponieważ często to właśnie od n... czytaj więcej
Przeglądając portale biznesowe czy obserwując wystąpienia na konferencjach, można wywnioskować, że liderzy są potrzebni wszęd... czytaj więcej
Według powszechnego rozumienia tego, czym jest nałóg, niemal wszyscy możemy określić się jako osoby, które są od czegoś uzale... czytaj więcej
Smutek jest jedną z wielu emocji, w które zostaliśmy wyposażeni podczas ewolucji układu nerwowego w dodatku, według znawców t... czytaj więcej