Typologia ćwiczeń funkcji poznawczych

Typologia ćwiczeń funkcji poznawczych

Typologia ćwiczeń najczęściej stosowana w rehabilitacji neuropsychologicznej oparta jest o standardowy podział funkcji poznawczych na językowe, wzrokowo-przestrzenne, pamięć i uwagę. 

Funkcje językowe

 1. Aktualizacja słów

  • Nazywanie widzianych przedmiotów
  • Kończenie wypowiedzi (przysłów, związków frazeologicznych, dopisywanie określeń)
  • Nazywanie według definicji
  • Nazywanie w odpowiedzi na pytanie
  • Wymień z kategorii
  • Podaj kategorię
  • Posegreguj według kategorii
  • Łączenie słów często występujących razem

Te ćwiczenia mają za zadanie pomóc szybciej znajdować potrzebne wyrazy. Każdemu z nas czasem brakuje słowa, mamy coś na końcu języka - to bardzo frustrujące. Osobom z afazją zdarza się to znacznie częściej. W ćwiczeniu aktualizacji słów można pomagać:

 • przywołanie kontekstu, w którym zazwyczaj występuje dane słowo (kończenie zdań)
 • dobieranie słów i podobnym lub przeciwnym znaczeniu (synonimy i antonimy)
 • podanie definicji wyrazu (definicje)
 • dzielenie słów na odpowiednie kategorie (kategorie).
 1. Czytanie i rozumienie czytanego tekstu

  • Wybór spośród kilku opcji prawidłowej ilustracji do przeczytanego słowa
  • Znajdowanie niepasującego słowa lub zdania
  • Wybór spośród kilku opcji prawidłowej odpowiedzi do przeczytanego pytania (dla sprawniejszych – samodzielne wpisywanie tej odpowiedzi)
  • Ocena, czy wyrazy lub zdania mają wspólne znaczenie
  • Dopasowanie przenośni, związków frazeologicznych do ich wyjaśnień
  • Uzupełnianie tekstów wymagające zrozumienia zdania
  • Odpowiedzi na pytania do dłuższego tekstu – wybór lub samodzielne pisanie
  • Znajdowanie błędów w tekście – literowych, znaczeniowych, gramatycznych itp.

Ćwiczenia pomagają rozwijać rozumienie pojedynczych wyrazów, zdań i tekstów przeczytanych samodzielnie. Jeśli w ćwiczeniu może uczestniczyć druga osoba, można wspólnie ćwiczyć także rozumienie ze słuchu. Aby dobrze wykonać zadanie, należy spróbować przeanalizować znaczenie czytanego tekstu. Na początku pomaga w tym znany kontekst i ograniczona liczba odpowiedzi do wyboru. Dzięki temu utrwala się skojarzenie graficznego symbolu słowa z jego znaczeniem. Trudniejsze zadania obejmują: różnicowanie podobnych wyrazów precyzyjne rozumienie zakresu znaczenia słów rozumienie prostych zdań rozumienie zdań skomplikowanych gramatycznie i dłuższych wypowiedzi.
 

 1. Pisanie i tworzenie zdań

  • Wiele powyższych zadań: pisanie nazw, dopisywanie określeń, uzupełnianie zdań, odpowiedzi na pytania do tekstu itp.
  • Układanie zdań z wyrazów podanych w formie podstawowej
  • Uzupełnianie zdań odpowiednią formą gramatyczną wyrazu
  • Przekształcanie formy zdań (zmiana czasu, trybu, zdania złożone)
  • Tworzenie wypowiedzi o wymienionych częściach lub cechach
  • Opisywanie wskazanych wydarzeń, ilustracji, osób, dodatkowo z użyciem wskazanych słów

Pisanie to najmniej rozwinięty dział, na razie stosuje się tylko pisanie trzyliterowe z rozsypanki.
Natomaist tworzenie zdań i gramatyka to rodzaj ćwiczeń dla osób bardziej zaawansowanych, których trudności dotyczą przede wszystkim formułowania własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ćwiczenia pomagają zwracać uwagę na prawidłowe używanie poszczególnych części mowy, ich odmianę, przekształcanie zdań bez zmiany ich znaczenia oraz trafne parafrazowanie brakujących słów.

 1. Ekspresja oralna – wszystkie powyższe ćwiczenia wykonywane na głos, dodatkowo:

  • Przykłady tematów do rozmowy, prośba o przygotowanie słownictwa
  • Jakie pytania zadałbyś tej osobie?
  • Opowiedz komuś o… (wymienione tematy)
  • Co można powiedzieć w wymienionej sytuacji?

Uwaga

 1. Wybór i zaznaczenie określonych bodźców spośród wielu podobnych (zróżnicowany stopień podobieństwa)
 2. Takie same czy różne – porównywanie podobnych bodźców
 3. Szeregowanie bodźców
 4. Liczenie bodźców
 5. Znajdowanie różnic
 6. Uzupełnianie braków w sekwencji bodźców
 7. Zaznaczanie bodźców według podanej zasady, pod pewnymi warunkami itp.

 

Pamięć

 1. Wypisywanie własnych sposobów wspomagania pamięci
 2. Zapamiętywanie słów według kategorii
 3. Kopiowanie i odtwarzanie z pamięci materiału słownego i bezsłownego
 4. Odtwarzanie materiału po dłuższym czasie
 5. Tworzenie i zapamiętywanie list (zakupów, czynności, osób) różnymi sposobami
 6. Zapamiętywanie rozmieszczenia bodźców i odtwarzanie go z pamięci

 

Funkcje wzrokowo – przestrzenne

 1. Wszystkie zadania dotyczące uwagi są tutaj również zadaniami wzrokowymi – specyfika zadań papier - ołówek
 2. Rysowanie wymienionych kształtów
 3. Uzupełnianie braków w kształtach – dorysowywanie symetrycznej połowy, części, łączenie itp.
 4. Zadania werbalne, w których do prawidłowego wykonania niezbędne jest przeczytanie wszystkich wyrazów i zdań
 5. Rysowanie według instrukcji opisującej rozmieszczenie przedmiotów
opracowała: mgr Irena Grudzińska
Sytuacja, gdy pacjent zgłasza dolegliwości, sygnalizując niepokojące objawy somatyczne jest dla psychologa dokonującego diagn... czytaj więcej
Typologia ćwiczeń najczęściej stosowana w rehabilitacji neuropsychologicznej oparta jest o standardowy podział funkcji poznaw... czytaj więcej
Oparta na zasadzie sprzężenia zwrotnego metoda treningu określana jako biofeedback służy do rozwijania kontroli nad własnym u... czytaj więcej