Śledzenie ust i wzroku mówiącego predyktorem rozwoju językowego u rocznych dzieci

Śledzenie ust i wzroku mówiącego predyktorem rozwoju językowego u rocznych dzieci
Język to wielomodalna forma komunikacji, rozwijająca się głównie poprzez bezpośrednią (twarzą w twarz) interakcję niemowlęcia z jego opiekunami. Do interpretacji mowy niezbędny jest szerszy kontekst społeczny i sytuacyjny. Ostatnie badania psycholingwistyczne wykazały, że selektywna uwaga w otoczeniu społecznym (np. uwaga skierowana na twarz lub obiekt) jest pozytywnie skorelowana z rozwojem języka. Nie wiadomo jednak było, jakie aspekty selektywnej uwagi przyczyniły się do rozwoju języka. Kolejną niewiadomą jest  mechanizm tego oddziaływania.

W czasopiśmie naukowym „Journal of Child Language” ukazały się wyniki badania na ten temat, przeprowadzonego na Uniwersytecie Browna ze Stanów Zjednoczonych. Głównym celem eksperymentów było zbadanie potencjalnego wkładu dwóch składników selektywnej uwagi w rozwój języka: śledzenie spojrzenia (ang. gaze following) i obserwowanie twarzy (ang. face scanning).

W badaniu wzięło udział 61 rocznych niemowląt (33 chłopców, 28 dziewczynek, M = 396 dni, SD = 12 dni). Wszystkie dzieci urodziły się w angielsko-, jednojęzycznych rodzinach, nie miały stwierdzonych chorób rozwojowych ani zaburzeń słuchu. Zadaniem eksperymentalnym było oglądanie filmów z materiałem, na którym kobieta opisywała przedmiot. W tym czasie wzrok dzieci był śledzony za pomocą eye-trackera. Wyniki badań, oceniających rozwój językowy zostały zebrane, kiedy dzieci miały 18 i 24 miesiące. Nie badano w tym przypadku samych dzieci, to ich rodzice wypełniali ankiety. Pod uwagę brano rozwój językowy w zakresie słownictwa receptywnego (przyswajanego z zewnątrz) i produktywnego (pochodzącego od podmiotu).

Do sprawdzenia związku między śledzeniem ust i spojrzenia a rozwojem językowym, zastosowano hierarchiczną regresję. Miarą skupienia uwagi na ustach i spojrzeniu był czas fiksacji wzroku na nie. Regresję hierarchiczną wykonano trzy razy, oddzielnie dla słownictwa receptywnego i produktywnego w grupach wiekowych 18 i 24 miesiące (wśród dwulatków nie badano słownictwa receptywnego, a jedynie produktywne). Sprawdzano, czy uwzględnienie uwagi na usta i śledzenie wzroku pozwoli lepiej przewidzieć wyniki językowe, niż uwzględnienie jedynie ogólnej uwagi. W obydwu grupach wiekowych zależności pomiędzy uwagą dziecka skierowana na usta i śledzeniem wzroku a rozwojem językowym w zakresie słownictwa receptywnego nie były istotne statystycznie. Były one jednak predyktorem rozwoju językowego w zakresie słownictwa produktywnego (p

Autorzy tłumaczą wyniki w oparciu o zaangażowanie społeczne - zainteresowanie dziecka relacjami z innymi prowadzi do zdobywania ważnych informacji społecznych. I to właśnie te informacje wspierają rozwój językowy.
 
Źródło:

ELENA J. TENENBAUM, DAVID M. SOBEL, STEPHEN J. SHEINKOPF,
BERTRAM F. MALLE and JAMES L. MORGAN Attention to the mouth and gaze
following in infancy predict language development. Journal of Child Language,
Available on CJO 2014 doi:10.1017/S0305000914000725
 
 
 

Mania z depresją czy tylko depresja? Właściwe rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej (ang. bipolar disorder – BD) nie... czytaj więcej
Trochę kontekstu Początki współczesnej neuropsychologii są ściśle związane z badaniem języka, który pozostaje nie tylko jedną... czytaj więcej
Jak mówi porzekadło – sport to zdrowie. Prawdopodobnie znacie to uczucie, gdy po wysiłku fizycznym mimo zmęczenia czujecie si... czytaj więcej
Nie lubimy się mylić. Nie lubimy też, gdy ktoś, choć nawet życzliwie, wytyka nam nasze błędy. Chyba najbardziej jednak nie lu... czytaj więcej